Съдържание
 

Сертифициране

Разработването и прилагането на стандартите е в интерес на обществото. Изградените и сертифицирани системи за управление са мощно средство за информираност и взаимно доверие между бизнес партньорите.
Сертифициране
Разработването и прилагането на стандартите е в интерес на обществото. Изградените и сертифицирани системи за управление са мощно средство за информираност и взаимно доверие между бизнес партньорите.
Изграждане и сертифициране на системи за управление се изисква от някои нормативни актове, както и често е условие при търгове, обществени поръчки или други конкурси. Сертификацията на системите за управление се налага и при необходимост от оценка на изградената система за управление от трета страна по независим и компетентен начин.
Предимства
Сертификацията подобрявава процесите и услугите, удовлетвореността на клиентите, отстранява пречките в търговията и улеснява общуването между партньорите.

Стандартизацията допринася за повишаване на конкурентоспособността на предприятията, технологичното развитие и иновациите.

Стандартите подобряват безопасността на продуктите и услугите, условията на работа, благосъстоянието на гражданите, ефикасността на мрежите, опазването на околната среда, достъпността и други сфери на публичните политики.
Процес
Процеса на сертифициране преминава през три големи фази на развитие. Първоначалното сертифициране стартира с подготовка, преминава през планиране и одитиране на два етапа, като накрая завършва с връчването на сертификат. Следващата фаза продължава в продължение на две години през които се извършва надзор, който се изразява в ежегодни одити. Последната фаза позволява сертифицирането да се продължи за нов период от две години след задължителен одит за подновяване.
А. Първоначално сертифициране
1. Предварителна подготовка
2. Заявка за сертифициране
3. Сключване на договор
4. Планиране на първоначален сертификационен одит
5. Одитиране на етап 1
6. Одитиране на етап 2
7. Решение
8. Издаване и връчване на сертификат
Б. Последващ сертификационен надзор
1. Одит на първа година
2. Одит на втора година
В. Подновяване на сертификация
1. Заявка за подновяване
2. Одит за подновяване
3. Сключване на договор
Документи