Съдържание
 

Стандарти

Стандартите определящи изискванията на системите за управление са документи обединяващи в себе си наука, технологии и производствен опит. Те са основа при оценката на съответствие с изискванията и подпомагат икономическото развитие като подобряват управлението. Стандартите изграждат доверие.
Стандарти
Стандартите определящи изискванията на системите за управление са документи обединяващи в себе си наука, технологии и производствен опит. Те са основа при оценката на съответствие с изискванията и подпомагат икономическото развитие като подобряват управлението. Стандартите изграждат доверие.
Необходимостта от разработване на стандарти непрекъснато се увеличава вследствие на растящите обществени и пазарни потребности. Последните проучвания на Международната организация за стандартизация (ISO) показват, че системите за управление стават все по-популярни. В нашия динамичен свят, организациите все повече ги използват, за да станат по-ефективни.
Управление на качеството
БДС EN ISO 9001:2015
Въвеждането на стандарт за качество ще подобри способността на вашата организация да предложи продукти и услуги, съответстващи на очакванията на клиента, продължително и без промяна в качеството.

БДС EN ISO 9001:2015 се основава на следните принципи за качествено управление:
  • насоченост към нуждите на клиента;
  • пазарно лидерство;
  • приобщаване на персонала;
  • процесен подход;
  • подобряване на качеството;
  • вземане на решения, основани на доказателства;
  • управление на взаимоотношенията.

Този стандарт прилага рамката, разработена от ISO, за съвместимост между отделните международни стандарти за системи за управление. Той не съдържа изисквания, специфични за други системи за управление.
Управление на околната среда
БДС EN ISO 14001:2015
Прилагането на стандарт за управление на околната среда ще повиши доверието на обществото и вашите бизнес партньори към вашата организация. В основата на този международен стандарт е разбирането на човечеството за устойчивото развитие на планетата.

Акцентът на БДС EN ISO 14001:2015 е в идентифицирането, следенето и управляването на екологичните аспекти в дейността на организацията. Риска за околната среда се свежда до допустимите нива, подобрява се управлението на отпадъците и се покриват съответните нормативни изисквания.

Системата за управление на околната среда подобрява търговския имидж на дадена организация и създава условия за нейното стабилно присъствие на пазара. Развитието на системата води до подобряване на резултатността на организацията като цяло.
Управление на здравето и безопасността при работа
БДС ISO 45001:2018
Въвеждането на стандарт за управление на здравето и безопасността при работа ще позволи да идентифицирате и анализирате потенциалните опасности свързани с дейностите на вашата организация. Ще можете да оцените свързаните с тях рискове и да планирате конкретни цели и програми за подобряване безопасността на сътрудниците ви. БДС ISO 45001:2018 е една от най-известните професионална система за управление на безопасността.

Сертифицирането ще позволи да:
  • повишите информираността и мотивацията на служителите си;
  • приложите законовите и други изисквания за здраве и безопасност при работа;
  • изградите репутация на сигурен и надежден бизнес партньор.
Управление сигурността на информацията
БДС EN ISO/IEC 27001:2017
Прилагането на стандарт за информационна сигурност ще ви позволи да защитите своите активи независимо дали това е финансова информация, интелектуална собственост, фирмено ноу-хау, детайли за наети лица или информация предоставена от трети страни и др.

Стандартът БДС EN ISO/IEC 27001:2017 е един от малкото задължителни за внедряване и сертификация стандарти в България. Той е задължителен за държавната и местна администрации, съдебната власт, както и за юридически лица осъществяващи публични функции иили предоставящи обществени услуги. Задължителното внедряване и сертификация по този стандарт е обусловено от Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност, издадена на основание чл. 43, ал. 2 от Закона за електронното управление.

Организация преминала успешно сертификационната процедура, притежава не просто сертификат, а категорична и универсална гаранция за информационна сигурност, представена от компетентен и независим орган.